Compliance & Ethics

We moedigen medewerkers aan om hun zorgen over ethiek en naleving van wetten en regels of intern beleid en procedures met hun leidinggevende of manager te bespreken.

Medewerkers kunnen ook contact opnemen met onze HR-vertegenwoordiger of de lokale ethische commissie (vertrouwenspersonen).

De ethische commissie is te bereiken via:

Op deze manier bieden wij de gelegenheid het probleem tijdig aan te pakken en met meerdere oplossingen te komen voordat het tot een overtreding van de wet komt of een risico voor de reputatie van het bedrijf gaat vormen.

De ethische commissie heeft tevens een extern wereldwijd ethisch kanaal opgezet dat alle leidinggevenden, werknemers, medewerkers, leveranciers en klanten ter beschikking staat:

canaldenunciaeuropastry@rgva.es

Indien een medewerker de voorkeur heeft voor een nationale externe partij, is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te benaderen die door de bij de Bakkers CAO betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties is aangesteld via de link: https://bakbekwaam.nl/medewerkers/gezond-werken/vertrouwenspersoon-medewerker

Wat is een misstand:

 1. Een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht of
 2. Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en er sprake is van:
  1. een schending of gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels van een werkgever of
  2. een gevaar voor de volksgezondheid of
  3. een gevaar voor de veiligheid van personen of
  4. een gevaar voor de aantasting van het milieu of
  5. een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

Hoe kan een melding worden gedaan:

 • schriftelijk
 • mondeling via de telefoon of andere spraakberichtsystemen
 • op verzoek binnen een redelijke termijn door middel van een gesprek op een locatie

Wanneer werkgever een mondelinge melding wil opnemen, dan moet de melder vooraf toestemming geven. Wordt er een schriftelijke weergave opgeslagen, dan moet de melder de kans krijgen om de schriftelijke weergave te controleren, eventueel te corrigeren en goed te keuren.

Werkwijze Interne meldprocedure:

 • Meldingen zijn anoniem en zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 • Conform wetgeving worden meldingen geregistreerd in een daarvoor ingericht register.
 • Na ontvangst van melding zal melder binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging ontvangen.
 • Binnen maximaal 3 maanden na ontvangstbevestiging wordt aan melder informatie verstrekt over de beoordeling en (zover van toepassing) de opvolging van de melding.

De gegevens en informatie die werkgever ontvangt worden vertrouwelijk behandeld en de AVG (Algemenen Verordening Gegevensbescherming) is ook van toepassing bij het verzamelen, ontvangen, registreren doorsturen van persoonsgegevens of alle andere handelingen die met persoonsgegevens kunnen plaatsvinden.

Waartegen wordt een melder beschermd:

De werkgever mag een melder niet benadelen omdat hij melding gedaan heeft. De melder moet de melding wel op de juiste manier gedaan hebben. Dit betekent dat de melding gebaseerd moet zijn op redelijke gronden op het moment dat de meldinge wordt gedaan. Benadeling kan zijn ontslag, maar ook overplaatsing tegen je zin, het weigeren van een promotie of compensatie. Ook mensen die melders helpen worden hiertegen beschermd.

Voor het extern melden van een vermoeden van een misstand kan men zich ook tot de volgende bevoegde autoriteiten wenden:

 • het Huis voor klokkenluiders (HvK): Ik vermoed een misstand | Huisvoorklokkenluiders.;
 • de Autoriteit Consument en Markt (ACM): Bescherming klokkenluiders | ACM.nl;
 • de Autoriteit Financiële Markten (AFM): Bescherming klokkenluiders (afm.nl);
 • de Nederlandsche Bank N.V. (DNB): Contact en veelgestelde vragen (dnb.nl);
 • de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ): Melden over uw werkgever (klokkenluidersmelding) | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl);
 • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): Meldpunt misstanden bij zorgaanbieders of zorgverzekeraars (klokkenluiders) | Contact | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl);
 • de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS): Overtreding of misstand melden | Autoriteit NVS;
 • de Autoriteit persoonsgegevens (AP): Autoriteit Persoonsgegevens |;
 • de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): Home | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl);
 • de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA): Home | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl);
 • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): Home | NVWA.

De bovengenoemde autoriteiten hebben allemaal een eigen terrein waarop zij bevoegd zijn de melding te onderzoeken.