Juridische kennisgeving

1. – ALGEMENE INFORMATIE

EUROPASTRY S.A. (hierna genoemd “EUROPASTRY”) is een bedrijf dat brood, cakes en gebakjes maakt en verkoopt.

Om redenen van deze kennisgeving is EUROPASTRY N.V. met CIF (fiscaal nummer) A-58695032 een bedrijf met geregistreerd adres in Sant Cugat del Vallés, Pza. Xavier Cugat 2, Edificio C, Planta 4 in Parc Sant Cugat Nord, ingeschreven in het Handelsregister te Barcelona, boek 24.789, pagina B -76.007, vak 15 en op heden verantwoordelijk voor de uitvoering, het beheer en de soepele werking van de website www.europastry.com en de websites van haar merken FRIPAN, FRIDA, YAYA MARÍA, FRIART en DOTS.
E-mail: contact@europastry.com

 

2. – GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit portaal doet dienst als informatiekanaal voor het bedrijf en haar producten.

Door zich toegang te verschaffen tot en browsen op dit portaal verbinden de gebruikers zich te houden aan de geldende wetgeving op dat moment en aan de voorwaarden uiteengezet in deze kennisgeving, morele integriteit, algemeen aanvaarde, goede praktijken en openbare orde. Gebruikers zijn aan EUROPASTRY en/of derden verantwoording verschuldigd voor mogelijke schade veroorzaakt door de niet-naleving van deze vereiste.

Zich toegang verschaffen tot en browsen op dit portaal betekent het medeweten en de aanvaarding van de wettelijke waarschuwingen die hier omschreven worden. Zich eenvoudigweg toegang verschaffen tot het portaal betekent niet dat er tussen EUROPASTRY en de gebruiker een relatie tot stand wordt gebracht.

Gebruikers van deze website moeten zich te allen tijde onthouden van het verwijderen, wijzigen, vermijden of manipuleren van iedere beveiligingsinrichting of – systeem dat op deze website geïnstalleerd kan zijn.

EUROPASTRY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte opgelopen schade als gevolg van het gebruik van dit portaal, met inbegrip van schade aan computersystemen, virusinfectie of schade voortvloeiende uit beslissingen gebaseerd op de daarin vervatte informatie. Indien nodig raadt EUROPASTRY gebruikers een schriftelijke bevestiging van dergelijke informatie aan.

Links naar andere portalen of websites die op deze website staan, maar niet worden beheerd door EUROPASTRY, zijn louter ter informatie of als referentie bedoeld, zonder meningsuitdrukking over hun inhoud, eigenaars, diensten of geleverde producten. EUROPASTRY heeft geen controle over deze portalen of websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud.

EUROPASTRY wordt in alle gevallen vrijgesteld van iedere verantwoordelijkheid in verband met geleverde diensten door derden in het geval van iedere mogelijke vordering of klacht die in verband hiermee zou kunnen voortvloeien.

 

3. – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Alle inhoud op dit portaal, waarbij er uitgegaan wordt dat dit inhoudt, maar niet beperkt is tot teksten, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, illustraties, bestanden, logo’s, broncodes, kleurencombinaties en alle andere elementen, alsmede de structuur en vorm, selectie en presentatie van het materiaal hiervan en de nodige computerprogramma’s voor de uitvoering, toegang en gebruik zijn gebonden aan industriële en intellectuele eigendomsrechten behorende tot EUROPASTRY en derden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van dit portaal is dan ook uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EUROPASTRY en kan niet worden gebruikt voor commerciële of operationele doeleinden noch voor verspreiding, reproductie, openbare communicatie, gebruik van de reverse-engineeringtechniek, noch kunnen zij worden veranderd, gewijzigd of gedecompileerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, tenzij dit wettelijk toegestaan is. Elk gebruik van dit portaal of de inhoud ervan dat in strijd is met de huidige wetgeving kan leiden tot vervolging.

Alle publicaties, merken, handelsnamen of onderscheidende merken van elke soort die op de website verschijnen, zijn eigendom van EUROPASTRY of derden; gebruik of toegang tot de website betekent op geen enkele wijze dat de gebruiker er enig recht over heeft, noch over de inhoud die op het portaal verschijnt.

ANDERE VOORWAARDEN

  1. Om redenen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden betekent “Portaal” “website”.
  2. EUROPASTRY behoudt zich het recht voor de inhoud van dit portaal, van deze Wettelijke kennisgeving en Algemene toegangsvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
  3. Deze Algemene gebruikswaarden en elke relatie die ontstaat tussen de gebruiker en EUROPASTRY zijn onderhevig aan de Spaanse wetgeving.

 

Het gebruik van het portaal betekent de aanvaarding van de voormelde Algemene gebruiksvoorwaarden.