Privacybeleid

In navolging van de bepalingen van de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016, de Algemene Gegevensbeschermingsverordening AVG, en andere toepasselijke regelgeving) deelt EUROPASTRY BENELUX B.V., gevestigd in Oldenzaal, 7572 PJ, Coulissenweg 1 (‘’EUROPASTRY’’), u het volgende mede:

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE  

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die voor EUROPASTRY toegankelijk zijn ten gevolge van browsen, vragen en/of verzoeken via de website www.werkenbijeuropastry.com (“de Website”) worden door EUROPASTRY verwerkt voor het beheren van informatieverzoeken en/of, indien van toepassing, het sturen van commerciële mededelingen van EUROPASTRY, waaronder via e-mail.

STATUS

Deze verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming.

Uw toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder terugwerkende kracht. Hiervoor volstaat het sturen van een e-mail naar hrm@europastry.com. In elk geval zal de optie om bezwaar te maken tegen het sturen van commerciële mededelingen in alle vormen van communicatie geboden worden.

ONTVANGERS

Verstrekte algemene persoonsgegevens worden niet aan derden gegeven of bekend gemaakt. Ze kunnen echter wel bekend gemaakt worden aan andere bedrijven van de EUROPASTRY Group voor dezelfde doeleinden als hierboven genoemd, als de vraag gericht is aan een ander bedrijf van de groep of een ander merk.

Als persoonsgegevens aan derden of andere bedrijven van de groep gegeven of bekend gemaakt worden, zal EUROPASTRY vooraf toestemming van de gebruiker verkrijgen in overeenstemming met de in de huidige wetgeving bepaalde eisen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

We bewaren uw gegevens slechts voor zolang als dit nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen en nooit langer dan de periode die strikt noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de wettelijke, fiscale of administratieve verplichtingen waaraan het bedrijf zich moet houden.

GEGEVENSBEVEILIGING

EUROPASTRY heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te waarborgen en ongeoorloofde wijziging, verlies, bewerking van gegevens en/of toegang hiertoe te voorkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan deze blootgesteld zijn, en wordt alles wat in de huidige wetgeving is bepaald in acht genomen.

GEBRUIKERSRECHTEN

De Gebruiker dient de als “verplicht” aangeduide velden in de contactformulieren van de Website in te vullen. Niet of gedeeltelijk invullen van de vereiste persoonsgegevens kan ertoe leiden dat EUROPASTRY niet aan uw verzoek kan voldoen. Als gevolg hiervan is EUROPASTRY gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid.

De Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verschafte gegevens, en EUROPASTRY behoudt zich het recht voor om iedere Gebruiker die valse en/of onjuiste gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de Website en van diensten waarom hij of zij heeft verzocht, onverminderd alle andere op grond van de wet van toepassing zijnde rechtsvorderingen.

De Gebruiker kan te allen tijde zijn/haar recht op inzage, rectificatie, beëindiging van of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens, evenals het recht op overdraagbaarheid en beperking, uitoefenen op het vestigingsadres van EUROPASTRY, in de termen zoals vastgesteld in de huidige wetgeving. Evenzo biedt EUROPASTRY u, voor uw gemak en zonder af te doen aan de verplichting om te voldoen aan bepaalde door de huidige wetgeving gestelde formele vereisten, de mogelijkheid om bovengenoemde rechten uit te oefenen door het sturen van een e-mail naar hrm@europastry.com.

Ten slotte, en in overeenstemming met het in de AVG bepaalde, informeren wij u over uw recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming www.agod.es als u van mening bent dat wij uw rechten niet afdoende gegarandeerd hebben. Neem desondanks gerust contact met ons op voor eventuele vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens.